REGULAMINY RADY STARSZYCH - KBS 1

Przejdź do treści

REGULAMINY RADY STARSZYCH

Zakres obowiązków Starszego
Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy

1. Piecza nad prawidłowym funkcjonowaniem Bractwa.
2. Reprezentowanie Bractwa na imprezach i uroczystościach wewnętrznych oraz zewnętrznych.
3. Czuwanie nad organizacją imprez i uroczystości Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy.
4. Pełnienie wszystkich obowiązków wynikających ze Statutu Bractwa .
5. Zwoływanie zebrań Rady Starszych i ogólnych.
6. Nadzór nad prawidłową realizacją zakresu obowiązków poszczególnych członków Rady Starszych .


Zakres obowiązków Podstarszego
Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy

1.Nadzór nad organizacją imprez i uroczystości Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy.
2.Reprezentowanie Bractwa na imprezach i uroczystościach wewnętrznych oraz zewnętrznych.
3.Pełnienie wszystkich obowiązków wynikających ze Statutu Bractwa pod nieobecność Starszego.
Zakres obowiązków Podskarbiego
Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy

1. Dbałość o finanse Bractwa.
2. Prowadzenie dokumentacji finansowej potrzebnej do rozliczeń skarbowych.
3. Przedstawianie stanu finansów Radzie Starszych oraz Braciom na zebraniach ogólnych.
4. Dopilnowanie regularności wpłat składek Braci.

Zakres obowiązków Marszałka
Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy

1. Organizowanie imprez i uroczystości Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
2. Sporządzanie scenariuszy do poszczególnych uroczystości i imprez oraz przedkładanie ich do akceptacji Radzie Starszych i pozostałym Braciom.
3. Przygotowanie wspólnie z Pisarzem listy gości na poszczególne imprezy i uroczystości oraz przedstawienie jej do akceptacji Rady Starszych i pozostałych Braci.

Zakres obowiązków Pisarza
Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy

1. Pisanie protokołów z posiedzeń Rady Starszych, zebrań ogólnych oraz okolicznościowych.
2. Sporządzanie i wysyłanie zaproszeń dla Bractw Kurkowych oraz gości o imprezach strzeleckich i uroczystościach naszego Bractwa.
3. Powiadamianie Braci o zebraniach i innych spotkaniach w tym okolicznościowych - data, godzina, miejsce
4. Przygotowanie wspólnie z Marszałkiem listy gości na poszczególne imprezy i uroczystości oraz przedstawienie jej do akceptacji Rady Starszych i pozostałych Braci.


Zakres obowiązków Faryniarza
Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy

1. Ustalanie terminarza strzelań i przedkładanie do akceptacji Braciom.
2. Ustalanie fundatorów dla poszczególnych strzelań - tarcze, nagrody.
3. Organizowanie okolicznościowych strzelań, w tym zabezpieczenie odpowiedniej ilości broni i amunicji.
4. Sporządzenie regulaminów strzelań i wywieszenie na terenie strzelnicy.
5. Dbałość o regulaminowe przeprowadzanie strzelań.
6. Zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z Regulaminem Strzelnicy, opracowanym na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących strzelnic treningowo-rekreacyjnych..
7. Dbałość o schludny wygląd strzelnicy i zaplecza.
8. Nadzór nad bronią i amunicją oraz sprzętem technicznym strzelnicy.
9. Wszelkie kwestie sporne podczas strzelań na terenie strzelnicy rozstrzyga Faryniarz.
Zakres obowiązków Kronikarza
Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy
Piastujący tę funkcję nie wchodzi wskład Rady Starszych

1. Zbieranie materiałów do kroniki brackiej.
2. Bieżące uzupełnianie wpisów w kronice brackiej.
3. Wykładanie oraz nadzór nad kroniką podczas uroczystości brackich.
Wróć do spisu treści