STATUT, HYMN - KBS 1

Przejdź do treści

STATUT, HYMN

HYMN KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH
(oparty na Marszu Strzelców z 1863 r.)


Hej Bracia wraz - szeregiem, broń przy broni!
A z piersi naszych żywy stanie mur;
Jak Ojców kord - tak Polskę dziś zasłoni,
Z braterskich strzelb, piorunów gromki chór.
Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,
By za Ojczyznę w święty ruszyć bój.
Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy,
I mundur zmienić na obrońców strój.

Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń,
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

Gdy w dziejów mroku, życie Polski gasło,
Krew bohaterów sączył srogi wróg,
W bractwie strzeleckim żyło wiecznie hasło:
Hej! W broni palnej szukaj zbawczych dróg!
I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej,
Rozprysła się kajdanów twarda stal,
Więc ojców wzorem i dla ojców chwały
Do oka broń i mierz i cel i pal!

Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń,
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń
STATUT
BRACTWA STRZELECKIEGO
W ŁOBŻENICY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Bractwo Strzeleckie w Łobżenicy zwane dalej Bractwem Strzeleckim jest kontynuacją tradycji Bractwa Strzeleckiego założonego w 1693 r. Bractwo Strzeleckie w Łobżenicy jest stowarzyszeniem działającym na zasadzie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. (Dz. U.20,poz.104 z późniejszymi zmianami ).
§ 2
Terenem działania Bractwa Strzeleckiego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Łobżenica
§ 3
Bractwo Strzeleckie jest stowarzyszeniem dobrowolnym , posiadającym osobowość prawną, ma prawo używać własnego godła , sztandaru i pieczęci oraz innych emblematów Bractw Strzeleckich, zgodnie z tradycjami i obowiązującymi przepisami prawa. Bractwo Strzeleckie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków.
§ 4
Celem – Bractwa Strzeleckiego jest podtrzymywanie wielowiekowych tradycji Bractw Strzeleckich oraz pielęgnowanie świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych względem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:
- pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych,
- ćwiczenie umiejętności strzeleckich poprzez organizowanie treningów i ćwiczeń członków Bractwa Strzeleckiego i ich rodzin oraz sympatyków,
- organizowanie lub współuczestniczenie w imprezach i zawodach strzeleckich z okazji świąt państwowych i kościelnych,
- współpraca z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą ,oraz organami administracji rządowej i samorządowej,
- propagowanie sportów strzeleckich (obronnych),
- prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Bractwa,
- prowadzenie działalności szkoleniowej młodzieży,
- organizowanie imprez towarzyskich integrujących środowisko członków Bractwa Strzeleckiego,
- prowadzenie działalności patriotycznej poprzez organizowanie odczytów, prelekcji oraz wystaw i pokazów z historycznej działalności Bractw Strzeleckich
- szerzenie obywatelskiego ducha wśród członków, udzielanie sobie wzajemnej pomocy oraz utrzymywanie i pielęgnowanie życia towarzyskiego
II. CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 5
Bractwo Strzeleckie jest dobrowolnym stowarzyszeniem członków krajowych i zagranicznych, dzielących się na :
1) członków zwyczajnych
2) członków honorowych
3) członków wspierających
§ 6
Zwyczajnym członkiem bractwa może zostać każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec, nieskazitelnego imienia, nie pozbawiony praw obywatelskich, posiadający zdolność do czynności prawnych oraz szacunek i zaufanie swych współobywateli , posiadający wysokie walory moralne i etyczne, dające gwarancję wypełniania statutowych celów i zadań bractwa.
§ 7
Za zgodą Walnego Zebrania, członkami Bractwa Strzeleckiego mogą zostać również małoletni poniżej 16 roku życia, posiadający zgodę swych prawnych opiekunów. Nie przysługuje im prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu oraz korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 8
Członków zwyczajnych przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji osoby wspierającej, wstępującej zaopiniowanej przez dwóch czynnych członków Bractwa Strzeleckiego. Kandydat winien dołączyć do wniosku wypełnioną kartę ewidencyjna i na żądanie Rady Starszych - zaświadczenie o niekaralności. O przyjęciu decyduje Walne Zebranie na swym posiedzeniu, zwykłą większością głosów.
§ 9
Pełne prawa członkowskie kandydat uzyskuje po zakończeniu stażu kandydackiego i otrzymaniu formalnego pisemnego powiadomienia o przyjęciu, zapłaceniu wpisowego oraz składek za jeden rok i po złożeniu roty ślubowania, przypisanej w § 10
§ 10
Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest złożyć ślubowanie:
” Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa i dążyć wszystkimi siłami do jego najlepszego rozwoju, a w czasie służby w Bractwie przełożonym oddawać winny szacunek i posłuszeństwo. Przestrzegać zasad Bóg – Honor - Ojczyzna”
§ 11
Powyższe ślubowanie odczytuje Starszy lub w jego zastępstwie Podstarszy podczas posiedzenia Walnego Zebrania. Zobowiązuje się nowo przyjętego członka do podania ręki przyjmującemu ślubowanie i powtórzenie słów „ślubuję i przyrzekam”. Akt ten stwierdza się protokolarnie.
§ 12
Z godnością członka zwyczajnego łączy się prawo:
1. noszenia broni po uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz ubiorów – Bractwa Strzeleckiego podczas strzelań i wszelkich uroczystości Bractwa,
2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa Strzeleckiego
3. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem Rady Starszych Bractwa,
4. piastowania godności Króla Kurkowego oraz wszystkich urzędów w Bractwie Strzeleckim,
5. korzystanie wraz z rodzina z urządzeń, lokali i sprzętu będącego własnością Bractwa Strzeleckiego,
6. zajmowanie wszelkich honorowych urzędów w Bractwie Strzeleckim,
7. uczestniczenie w uroczystościach, zawodach strzeleckich i strzelaninach zgodnie z regulaminem strzelań oraz uzyskanie nagród przewidzianych statutem i regulaminem Bractwa Strzeleckiego
8. udziału Bractwa w pogrzebie z wszelkimi honorami.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo udziału we wszystkich zebraniach, pochodach, apelach, ćwiczeniach i uroczystościach Bractwa bez względu na to, czy posiada ubiór Bractwa czy nie.
§ 14
Członkowie powinni brać udział we wszystkich tradycyjnych strzelaniach Bractwa.
§ 15
Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy ścisłe przestrzeganie wszystkich przepisów, niniejszego Statutu oraz regularne płacenie składek członkowskich.
§ 16
Staż: 5, 10, 15, 20, 25 lat przynależności do Bractwa upoważnia do okolicznościowych odznak sprawnościowych. Członkowie o 25-letniej
przynależności do Bractwa zwolnieni są ze składek członkowskich.
§ 17
Członkiem honorowym Bractwa Strzeleckiego może zostać każda osoba fizyczna lub prawna , która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Bractwa Strzeleckiego oddała znaczne zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Bractwu bez względu na przynależność państwową.
§ 18
Członkiem wspierającym stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Bractwa Strzeleckiego, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
§ 19
O nadaniu tytułu członka honorowego lub wspierającego Bractwa , na wniosek Rady Starszych decyduje Walne Zebranie, które podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich, są pozbawieni czynnego i biernego prawa wyborczego oraz są pozbawieni prawa strzelania do tarczy królewskiej
§ 20
Członkom honorowym i wspierającym przysługuje prawo udziału we wszystkich strzelaniach , uroczystościach i zabawach Bractwa . Mają również prawo współudziału na zebraniach z głosem doradczym i mogą nosić ubiór Bractwa. Nie mogą natomiast uzyskać godności Króla Strzeleckiego Bractwa.
§ 21
Członkostwo Bractwa Strzeleckiego ustaje na skutek :
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Bractwa Strzeleckiego zgłoszonej do Rady Starszych
2) poprzez śmierć członka
3) przez wykluczenie
4) każdy członek ma prawo złożyć pismo o swoim zawieszeniu, maksymalnie na okres 2 lat. Jeżeli w tym okresie nie złoży pisma o odwieszeniu członkostwa, zostaje obligatoryjnie wykluczony z szeregu bractwa
5) w okresie zawieszenia członkostwa, nie przysługują zawieszonemu żadne prawa, przywileje i obowiązki
§ 22
Członek Bractwa może zostać zawieszony w prawach, lub wykluczony jeżeli :
1) prawomocnym wyrokiem sądu został ukarany za czyn hańbiący Bractwo Strzeleckie
2) udowodniona mu została rozmyślna działalność na szkodę Bractwa Strzeleckiego,
3) nie zapłaci nałożonych mu przez władze Bractwa Strzeleckiego kar i kosztów w ciągu 3 -ch miesięcy od dnia powiadomienia go
4) będąc w ubiorze Bractwa strzeleckiego w stanie nietrzeźwym zwraca na siebie publiczną uwagę,
5) ze składkami lub innymi opłatami przez władzę Bractwa Strzeleckiego ustanowionymi, mimo upomnienia, zalega do najbliższego strzelania królewskiego,
6) nie przestrzega przypisanych statutem obowiązków,
7) dopuści się przekroczenia regulaminu strzelania, celem uzyskania nagrody dla siebie lub innych,
8) jeśli przywłaszcza sobie samowolnie jakiś urząd lub stopień Bractwa Strzeleckiego, który mu się nie należy
§ 23
Członek występujący lub wykluczony traci wszelkie prawa do majątku Bractwa Strzeleckiego i nie może żądać zwrotu opłat dokonanych na rzecz Bractwa. Winien też zwrócić odznakę bracką i legitymację .
§ 24
Członka zwyczajnego można zawiesić w prawach członkowskich jeżeli prowadzone jest śledztwo przez Sąd Honorowy .
Decyzję o zawieszeniu podejmuje Rada Starszych
§ 25
O wykluczeniu członka decyduje Walne Zebranie na wniosek Sądu Honorowego na swym posiedzeniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów
O wykluczeniu członka decyduje Walne Zebranie, w tym również na wniosek Rady Starszych lub Sądu Honorowego.
§ 26
Członkowi zawieszonemu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Sądu Honorowego w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia o zawieszeniu
§ 27
Przeciw orzeczeniu Sądu Honorowego dopuszczalne jest dalsze odwołanie do Walnego Zebrania, które wnieść należy w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wyroku. Orzeczenie Walnego Zebrania jest ostateczne.
III. WŁADZE BRACTWA
§ 28
Władzami Bractwa Strzeleckiego są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Rada Starszych (zarząd), która jednocześnie pełni funkcję Komisji Odznaczeń
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Honorowy, który jednocześnie pełni funkcje Komisji Odznaczeń
§ 29
Kadencja wszystkich władz Bractwa Strzeleckiego wybieranych na Walnym Zebraniu Członków trwa 3 lata.
§ 30
Najwyższą władzą Bractwa Strzeleckiego jest Walne Zebranie Członków , które obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, najpóźniej do 20 marca, a sprawozdawczo-wyborcze – raz co 3 lata.
§ 31
Uchwały władz Bractwa, jeśli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.  
§ 32
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Bractwa Strzeleckiego w trakcie trwania kadencji ich skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
§ 33
Walne Zebranie Członków zwołuje Rada Starszych. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
§ 34
O miejscu, terminie i porządku obrad Rada Starszych powiadamia pisemnie członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania . O ile w wyznaczonym czasie przybędzie mniej niż połowa członków, wówczas w tym samym dniu 30 minut później, bez względu na liczbę osób odbędzie posiedzenie Walne Zebranie Członków.
§ 35
Obradami Walnego Zebrania kieruje każdorazowo Starszy lub w jego zastępstwie Podstarszy Bractwa. W przypadku ich nieobecności wybrany zwykła większością głosów członek zwyczajny , który winien przestrzegać przyjęty porządek obrad. Prawo głosu udziela przewodniczący w takim porządku, w jakim mówcy zgłaszają się do głosu.
§ 36
Rada Starszych winna zwołać (może zwołać) Nadzwyczajne Walne Zebranie na(własny wniosek lub pisemny wniosek podpisany co najmniej przez 2/3 członków zwyczajnych, z podaniem powodu lub na wniosek Sądu Honorowego czy Komisji Rewizyjnej.
§ 37
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Radzie Starszych odpowiedniego wniosku, obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 38
Wyboru Starszego, Podstarszego, Podskarbiego, Marszałka, Pisarza, Faryniarza, Chorążego Bractwa przeprowadza się za pomocą kartek w głosowaniu tajnym. Członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego wybiera się również w głosowaniu tajnym za pomocą kartek..
§ 39
Do obliczenia głosów Przewodniczący zebrania powołuje 3 ławników spośród obecnych na zebraniu członków. Podczas wyboru Władz Bractwa na Walnym Zebraniu przewodniczący zebrania i protokolant zostają wybrani w głosowaniu jawnym. O wszystkich uchwałach podjętych na zebraniu decyduje większość prawidłowo oddanych głosów, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 40
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Określenie głównych kierunków działania Bractwa Strzeleckiego,
2. Rada Starszych składa wniosek o zmianę w statucie. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą uchwalenia.
3. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
4. Uchwalanie budżetu Bractwa Strzeleckiego,
5. Zatwierdzanie sprawozdań władz Bractwa Strzeleckiego oraz udzielenie corocznego absolutorium,
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
7. Wybór Zarządu Bractwa w składzie 7 osobowym. Starszy Bractwa może pełnić funkcję przez dwie kolejne kadencje. Członkowie Rady Starszych mogą pełnić tę samą funkcję w Radzie przez dwie kolejne kadencję,
8. Wybór Komisji Rewizyjnej w składzie 3 członków,
9. Wybór Sądu Honorowego w składzie 3 członków,
10. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania lub zbycia, majątku Bractwa Strzeleckiego,
11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów bractwa,
12. Podjęcie uchwały o ujednoliceniu ubioru Bractwa Strzeleckiego,
13. Podjęcie uchwały o znakach sprawnościowych wyróżniającym się członkom Bractwa Strzeleckiego,
14. Przyjmowanie wniosków o skreślanie i wykluczanie członków ,
15. Podejmowanie uchwał o przyjęciu członka zwyczajnego,
16. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
17. Rozpatrywanie odwołań oraz orzeczeń Sądu Honorowego,
18. Wybór delegatów na Zjazd Zjednoczenia Bractw Kurkowych i delegatów do innych delegacji, organizacji, których członkiem jest Bractwo Strzeleckie
§ 41
Rada Starszych kieruje działalnością Bractwa Strzeleckiego zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
§ 42
Rada Starszych Bractwa Strzeleckiego składa się z 7 osób: Starszego, Podstarszego, Podskarbiego, Marszałka, Pisarza, Faryniarza i Chorążego
§ 43
Starszy lub Podstarszy przewodniczy posiedzeniom Rady Starszych Bractwa i Walnym Zebraniom Członków.
§ 44
Do kompetencji Rady Starszych w szczególności należy:
- wykonywanie wszelkich uchwal Walnych Zebrań Członków,
- określenie szczegółowych kierunków działania
- czuwanie nad prawidłową realizacją ustalonego przez Walne Zebranie rocznego budżetu oraz kontrola wpływów i wydatków ze szczególnym uwzględnieniem celów statutowych
- przedstawienie Walnemu Zebraniu do uchwalenia projektów regulaminów wynikających z działalności Bractwa Strzeleckiego
- składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności
- mianowanie i awansowanie szarż Bractwa ( z wyjątkiem Marszałka )
- wydawanie Regulaminu Strzelniczego,
- troska o majątek, by nieruchomości Bractwa Strzeleckiego utrzymywane były w należytym porządku , czuwanie nad ścisłym wykonywaniem obowiązków nałożonych dzierżawcom oraz poszczególnym członkom Bractwa,
- dbałość o bezpieczne przechowywanie sztandaru , pieniędzy, ekwipunków i innych do Bractwa należących przedmiotów
- prowadzenie dokumentacji Bractwa Strzeleckiego
- organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej
- wyznaczenie członków zwyczajnych ,honorowych lub gości, którzy mają oddać strzały honorowe podczas poszczególnych strzelań tradycyjnych,
- ustalenie listy członków dyżurnych itp.
- urządzanie uroczystości i zabaw dla członków Bractwa Strzeleckiego
- czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem przepisów niniejszego Statutu ,
- przyjmowanie wniosków o przyjęcie członków ,
- zwoływanie Walnych Zebrań przynajmniej 1 raz w roku,
- organizowanie zebrań Rady Starszych minimum raz na kwartał lub kiedy będzie ku temu potrzeba.
- określanie zakresu obowiązków poszczególnym członkom Rady Starszych oraz komisjom regulaminowym Bractwa Strzeleckiego
§ 45
Uchwały Rady Starszych Bractwa są prawomocne i obowiązujące, o ile zapadają zwykłą większością głosów.
§ 46
Zakres obowiązków i praw Marszałka, Faryniarza i Chorążego reguluje wewnętrzny przepis Bractwa Strzeleckiego
§ 47
W posiedzeniu Rady Starszych Bractwa mogą uczestniczyć z głosem doradczym każdorazowo :
- Król Bractwa
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Przewodniczący Sądu Honorowego
§ 48
Sąd Honorowy Bractwa Kurkowego składa się z wybranych przez Walne Zebranie 3 członków zwyczajnych, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza. W posiedzeniach Sądu Honorowego może musi brać udział również dwóch członków Rady Starszych Bractwa, którym przysługuje prawo występowania w interesach Bractwa. W razie śmierci lub ustąpienia któregokolwiek z członków
Sądu Honorowego przysługuje Sądowi Honorowemu prawo kooptacji aż do przyszłego Walnego Zebrania.
§ 49
1. Członkowie Sądu Honorowego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Bractwa Strzeleckiego
2, W przypadku, jeżeli liczba czynnych zwyczajnych jest mniejsza niż 30 osób, pkt. 1 nie ma zastosowania
§ 50
Sąd Honorowy zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby.
§ 51
Do kompetencji Sądu Honorowego należy;
- rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów i uchwał Bractwa Strzeleckiego przez członków
- rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów powstałych miedzy członkami Bractwa Strzeleckiego oraz członkami i władzami Bractwa
- rozpoznawanie spraw dotyczących postępowania członka mogącego naruszyć dobre imię Bractwa Strzeleckiego
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
- orzekanie w kwestiach zgodności przepisów wewnętrznych i decyzji władz bractwa ze Statutem
§ 52
Do ważności podejmowanych uchwał i orzeczeń konieczna jest obecność wszystkich członków sądu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
W przypadku, gdy sprawa dotyczy członka sądu, zostaje on wyłączony z tej sprawy i w jego miejsce zostaje powołany inny członek bractwa przez Radę Starszych
§ 53
Na pisemny wniosek Rady Starszych Bractwa lub poszczególnych członków Bractwa Strzeleckiego Sąd Honorowy wdraża postępowanie i wyznacza rozprawę, na którą wzywa obwinionego, świadków i rzeczoznawców.
§ 54
Obwiniony może powierzyć zastępstwo względnie obronę innej osobie, która musi być członkiem Bractwa. Zastępca winien się okazać pisemnym pełnomocnictwem. Orzeczenie ogłasza Przewodniczący ustnie , zaś w przeciągu 14 dni doręcza się zasądzonemu przygotowanie na piśmie z krótkim uzasadnieniem.
§ 55
Jeżeli obwiniony, mimo wezwania, bez usprawiedliwienia nie stawi się ponownie na wyznaczoną rozprawę, wówczas wydaje się orzeczenie na podstawie akt i rozpraw. Orzeczenie to staje się prawomocne, o ile zasądzony nie zgłosi sprzeciwu w przeciągu czterech tygodni od daty doręczenia. Wezwanie na rozprawę doręcza się listem poleconym.
§ 56
Sąd Honorowy nakłada zasądzonemu rzeczywiste koszty postępowania.
§ 57
Instancją odwoławczą od orzeczenia Sądu Honorowego jest Walne Zebranie. Wnieść je należy na piśmie w przeciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 58
Komisja Rewizyjna jest władzą Bractwa Strzeleckiego powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością
§ 59
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza. W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą brać udział członkowie Rady Starszych ( 2 członków Rady Starszych) którzy mogą występować w sprawach statutowych Bractwa
§ 60
1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Bractwa Strzeleckiego.
2. W przypadku, jeżeli członków zwyczajnych jest mniej niż 30, dopuszcza się łączenie funkcji w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Honorowym.
§ 61
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów a przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego .
§ 62
Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie
§ 63
Do Komisji Rewizyjnej Bractwa Strzeleckiego należy :
1. kontrola realizacji zadań określonych w Statucie oraz uchwał Walnego Zebrania Bractwa.
2. kontrola działalności finansowej i gospodarczej oraz sposobu prowadzenia dokumentacji, legalności gospodarności, celowości i rzetelności Bractwa.
3. przedkładanie Radzie Starszych uwag i wniosków dotyczących spraw wymienionych w punkcie 2, a także kierowanie w miarę potrzeby wynikających stąd spraw do Sądu Honorowego.
4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań, uwag i wniosków w zakresie działalności organizacyjno - gospodarczo - finansowej oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Bractwa Strzeleckiego
5. posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyć się winno przynajmniej raz w roku w celu kontroli działalności Bractwa nie później niż 2 tygodnie przed Walnym Zebraniem
V. MAJĄTEK BRACTWA STRZELECKIEGO
W ŁOBŻENICY
§ 64
Bractwo Strzeleckie może posiadać nieruchomości, ruchomości i fundusze, które winny być zaewidencjonowane w przeznaczonej na ten cel księdze, prowadzonej przez Podskarbiego Bractwa.
§ 65
Zawiadywanie wszelkimi ruchomościami podlega kompetencji Rady Starszych Bractwa
§ 66
Bractwo Strzeleckie może prowadzić działalność gospodarczą z której dochód przeznaczony będzie na wspieranie statutowej działalności bractwa Strzeleckiego
§ 67
Źródłem dochodów Bractwa Strzeleckiego są:
1. przychody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
2. składki członkowskie płatne z góry, których wysokość uchwala każdorocznie Walne Zebranie, i inne świadczenia członkowskie na rzecz Bractwa Strzeleckiego
3. opłaty wpisowe, których wysokość uchwala każdorazowo rocznie Walne Zebranie
4. darowizn, zapisy i spadki oraz odsetek od kapitału, z legatów
5. przychody z działalności statutowej
6. opłaty z organizowanych strzelań otwartych oraz imprez urządzanych przez Bractwo
§ 68
Rozchody – Bractwa Strzeleckiego składają się z:
1. z wydatków administracyjnych
2. z kosztów utrzymania ruchomości i nieruchomości
3. z kosztów reprezentacyjnych
4. z wydatków z okazji strzelań tradycyjnych
5. z nieprzewidzianych wydatków
6. z wydatków na szkolenie młodzieży
§ 69
Bractwo Strzeleckie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 70
Do kompetencji i obowiązków Podskarbiego należy prawidłowe prowadzenie ksiąg i kasy Bractwa tak , żeby w każdej chwili możliwe było ustalenie z ksiąg dokładnego remanentu.
§ 71
Wszystkie wpływy gotówkowe przyjmuje Podskarbi za pokwitowaniem i dowodem przychodu
§ 72
Wszelką zebraną gotówkę ponad 500,00 (pięćset) złotych Podskarbi winien składać na koncie Bractwa w Banku wyznaczonym przez Radę Starszych
§ 73
Do prowadzenia spraw w zakresie bieżącego funkcjonowania i zarządzania majątkiem – Bractwo Strzeleckie może zawrzeć stosowną umowę z podmiotem gospodarczym lub pracownikiem
§ 74
Dla ważności oświadczeń, zobowiązań finansowych i majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 osób – Starszego i Podskarbiego lub Podstarszego i Podskarbiego
§ 75
Inne pisma i dokumenty nabierają ważności na mocy podpisu Starszego lub Podstarszego i Pisarza po opatrzone pieczęcią Bractwa Strzeleckiego
§ 76
Upoważnionymi do nakładania kar jest :
- Rada Starszych
- Sąd Honorowy
- Walne Zebranie
§ 77
Kary nakładane na członków Bractwa mogą być :
1. upomnienie
2. nagana
3. kara pieniężna
4. pozbawienie prawa noszenia ubioru Bractwa na czas określony
5. wykluczenie z Bractwa wymaga uchwały walnego
6. degradacja (pozbawienie pełnienia funkcji
§ 78
Kary pieniężne oraz nałożone przez Sad Honorowy rzeczywiste koszty postępowania wpływają do kasy Bractwa Strzeleckiego. Kary pieniężne jak również koszty postępowania oraz składki w razie nie uiszczenia spowodują karę dyscyplinarną, która wyznacza Sąd honorowy
§ 79
W razie śmierci Członka - Bractwo Strzeleckie jest reprezentowane przez wyznaczoną delegację wraz ze sztandarem. Bractwo ogłasza anons pośmiertny.
§ 80
Bractwo Strzeleckie urządza swoje doroczne strzelania, których termin ustala Rada Starszych
§ 81
Podczas tradycyjnych strzelań w Zielone Świątki do których upoważniony jest każdy członek Bractwa o ile nie ma przeszkody wynikającej z siły wyższej Bractwo bierze udział w konkursowym strzelaniu do tarczy Królewskiej
W maju winno odbyć się strzelanie o tytuł Króla Kurkowego Bractwa w którym biorą udział wszyscy zwyczajni członkowie Bractwa
§ 82
Król Kurkowy honorowany będzie według przepisów przewidzianych w odrębnym regulaminie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 83
Bractwo Strzeleckie można rozwiązać jedynie na dwóch następujących po sobie Walnych Zebraniach z których drugie odbyć się musi w ciągu dwóch tygodni.. By uchwała o rozwiązaniu stała się prawomocna potrzeba przynajmniej 4/5 głosów członków całego Bractwa. Zebranie to decyduje również o pozostałym majątku Bractwa.
§ 84
Likwidatorami Bractwa strzeleckiego są członkowie Rady Starszych o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej
§ 85
Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania kwalifikowana większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
§ 86
Członkowie, którzy złożyli deklarację o wstąpieniu do Bractwa do dnia 28 czerwca 2002 r. mają status Członków Założycieli i są zwolnienie od spełnienia warunków określonych w § 9
§ 87
Statut Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy winien być w posiadaniu każdego członka, po jednym egzemplarzu otrzymują: Biblioteka Publiczna, Sąd Rejonowy
§ 88
Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Zebranie Założycielskie – Bractwo Strzeleckie w Łobżenicy dnia. 28 czerwca 2002 r

Wróć do spisu treści